Main Dashboard User More Than 3 Times

Do you feel like Waji has been helping you?

What do you work through using Waji most often?

Have you tried using Waji to work through stressful situations?